Darmowa wysyłka na wszystkie zamówienia - dostawa w 24h!

BON UPOMINKOWY
12.jpg

Podaruj bon upominkowy Fun Wind, który można wymienić na sprzęt i akcesoria w sklepie Fun Wind Burton Authorized Dealer, w witrynie https://sklep.funwind.com.pl/ lub składając zamówienie telefonicznie pod numerem 22 616 03 95. Sam określ wartość bonu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONU UPOMINKOWEGO

1: Definicje:

Wydawca – Fun Wind Paweł Jędrzejewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 377 03-980 Warszawa

Salon Sprzedaży – sklep stacjonarny w Warszawie oraz internetowy sklepy sklep.funwind.com.pl

Bon upominkowy – bon uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Salonie Sprzedaży. Dostępne nominały: dowolna kwota wg uznania klienta

Nabywca – osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równiej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon upominkowy o odpowiednim nominale.

Użytkownik – każdorazowy użytkownik Bonu upominkowego.

Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży.

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu upoiminkowego, a następnie do przyjmowania go do realizacji w Salonach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu upoinkowego oraz do realizacji Bonu upoinkowego w Salonach Sprzedaży.

3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z pkt 2 niniejszego Regulaminu przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Bonu upoinkowego.

4. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.

5. Uprawnioną do otrzymania świadczenia na podstawie Bonu upominkowego może być jedynie osoba fizyczna.

6. Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Bony upominkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.

7. Realizacja Bonu upominkowego przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Bonu upominkowego w sposób nieuprawniony.

8. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu ipominkowego Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia, w szczególności nie będą wystawiane duplikaty Bonu upominkowego.

9. Użytkownik dokonuje realizacji Bonu upominkowego poprzez przedstawienie jej personelowi Salonów Sprzedaży oraz zadeklarowaniu chęci jej użycia przed dokonaniem płatności lub poprzez wpisanie odpowiedniego kodu w pole bon podarunkowy podczas składania zamówienia w naszych sklepach internetowych.

10. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika osobiście lub poprzez przekazanie niniejszego regulaminu, że Bon upominkowy:

podczas zakupów może zostać zrealizowany tylko jeden kod rabatowy. W przypadku gdy klient posiada kilka bonów o mniejszych nominałach ma prawo zgłoszenia się pod adres mailowy sklep@funwind.com.pl w celu scalenia wszystkich kodów w jeden o łącznej kwocie wszystkich bonów.

• może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży na terenie Polski oraz w sklepach internetowych,

• nie podlega wymianie na środki pieniężne,

• posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana (1 rok)

• może być zrealizowana przez każdego jej posiadacza,

• nie może być przedmiotem obrotu gospodarczego,

• Salon Sprzedaży ani Wydawca nie odpowiadają za utratę i uszkodzenie Bonu upominkowego.

11. Wszelkie reklamacje związane z Bonami upominkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia reklamacji przez Użytkownika w siedzibie Wydawcy.

12. Reklamacje związane z Bonami upominkowymi mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy.

13. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

14. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Bonu upominkowego do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Bonu upominkowego potwierdza zlecenie dokonania użycia Bonu upominkowego w takim zakresie, w jakim użycie Bonu będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

15. W przypadku, gdy kwota zakupów przekracza wartość Bonu upominkowego, zakup może być zrealizowany za dopłatą, wynikającą z różnicy w wartości zakupów pomniejszoną o wartość nominalną bonu upominkowego.

16. Bon upominkowy nie daje możliwości dokonywania wielokrotnych zakupów.

17. Towary zakupione za pomocą Bonu upominkowego nie podlega zwrotowi a jedynie wymianie na inny towar w ciągu 14 dni od daty ich zakupu dla towarów nieprzecenionych.

18. Podstawą uznania reklamacji jest okazanie paragonu.

19. Użytkownik ani Nabywca nie będą rościć praw do niewykorzystanych środków pieniężnych stanowiących różnicę pomiędzy kwotą przekazaną Wydawcy przez Nabywcę, stanowiącą kwotę nominalną Bonu upominkowego, a kwotą wykorzystaną przez Użytkownika w drodze realizacji Bonu upominkowego w Salonie Sprzedaży.

20. Bon upominkowy nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

21. Wydanie Bonu upominkowego Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Bonu upominkowego, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

22. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne z realizacją Bonu upominkowego spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Wydawcy, a w szczególności niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy oraz uszkodzenia Bonu upominkowego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych danych na Bonie upominkowym.

23. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Bonu upominkowego w sytuacji uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Bonu upominkowego lub zapisanych na niem danych.

24. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

25. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Bonów upominkowych wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

26. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Bonów upominkowych, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Sklepach Wydawcy oraz na stronie internetowej www.sklep.funwind.com.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl